Ana içeriğe atla
Mod

S.S.S.

Ders içeriklerinize bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Transkript ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden ya da fakültedeki görevli personelden alabilirsiniz.

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler mazeret sınavına girebilmek için, geçerli mazeretlerinin açıkça belirtildiği ve belgelendiği dilekçeleri ile sınavın yapıldığı tarihten sonra üç gün içerisinde bölüme başvurmalıdır. Mazeret sınavı ile ilgili hususlara YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”ndan ulaşılabilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Mezuniyet sınavı başvuru tarihleri YTU öğrenci işleri sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilmektedir.

Yaz okulunda açılan derslerin ilanı ve kayıtlar ile ilgili tarihler YTU öğrenci işleri sayfasında yayınlanan “Akademik Takvim” de ilan edilir. Öğrenciler, kendi bölümleri ya da diğer YTU bölümlerinde açılan yaz okulu derslerine kayıt için dilekçe ile bölüme başvurur.

YTÜ öğrencileri, üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alabilirler. Diğer kurumlardan ders alabilmek için öğrencinin ders kayıt öncesi bölümüne başvurması ve ders alma talebini onaylatması gerekir. Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur.

Öğrenciler yaz okulu ile ilgili hususlarda YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi”ne tabidir.

Öğrenciler ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında, bölümlerin ikili anlaşması bulunana pek çok yabancı üniversitede öğrenim sürelerinin bir bölümünün tamamlayabilir. Erasmus programı ile ilgili tarihler, her yıl YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmekte ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünde yayınlanmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünden ulaşılabilir.

erasmus.yildiz.edu.tr

İzinli Sayılma/Kayıt Dondurma;

 • Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz.

 • Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur. Bu durumda izinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılır.

 • Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

 • Ekonomik nedenlerle izinli sayılmada yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde,

 • Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılmada da mazeretin oluştuğu zamanda, durumunuzu belgeleyen evraklarınızla beraber Bölüm Başkanlığınıza dilekçe vermeniz gerekir.

 • Bölüm Başkanlığı/ Fakülte Yönetim Kurulu 'nın uygun görüşü sonucunda izinli sayılma kararınız öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Kayıt Silme /İlişik Kesme; Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler;

Başvuru Formları

FR-0364-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dilekçe Formu

FR-0294-Kaydı Silinen - Mezun Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Belgesi

 

 

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

 • Kimlik fotokopisi (Yabancı Uyruklular için pasaport fotokopisi)

 •         Kayıt Sildirme işlemi Vekil aracılığı ile yapılacaksa Noter onaylı Vekaletname

 •         Öğrenci Kimlik Kartı

belirtilen belgeleri doldurarak eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Birimine (Taş Kışla Binası A-1018) şahsen veya noter onaylı vekaletname ile vekalet verdikleri kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

 

Dilekçe ile yapılan başvurunuz üzerine başlatılan kayıt silme işlemleri başvuruyu takip eden 1 hafta içerisinde sonuçlandırılarak YÖKSİS sistemine eklenir. Başvuru yaparken bu süreyi dikkate alınız.

 

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 2. fıkrası:

Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak isteyen, çıkarılan veya mezun olanların Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarında herhangi bir belge verilmez."

İntibak İşlemleri/Muafiyet;

 

 • Üniversitemize geçiş haricinde gelen öğrencinin, intibak başvurusunu, en geç Üniversitemize kayıt yaptırdığı yarıyılının akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.

 • Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfını başarmaları durumunda ilk eğitim-öğretim yarıyılının akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.

 • Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılında kaydını donduran/izinli sayılan öğrenciler eğitime başlayacakları yarıyılın akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.

 • Belirtilen bu sürelerden sonra yapılan intibak başvuruları kabul edilmez.

 • İntibak başvurusu yapacak öğrencinin intibak başvurusu dosyasında, Üniversitemiz dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslere ait,öğretim planı (T-U-L-K), ders içerikleri (dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı), not çizelgesi (transkript) yer almalıdır. Tüm belgelerin ilgili kurum Dekanlığınca/Müdürlüğünce kaşeli, imzalı   ve mühürlü veya elektronik imza ile imzalanmış (karekodlu) olması gerekir.

 • Açık veya Uzaktan Öğretim Programları vb. programlardan alınan dersler hiçbir şekilde Üniversitemiz derslerine intibakı yapılmaz.

 • Daha önce mezun olunan bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılan ve mezuniyet       ortalamasında kullanılan derslerin (Dikey geçişle gelen öğrenciler hariç) muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin (14.yy) Ek Süre-Ek Sınav-Kayıt Silme ;

 • Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ek sınavlardan önce ilişikleri kesilmez.

 • Ek sınav başvurusunda bulunmayan ve en az altı başarısız dersi bulunan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte ilişiği kesilir.

 • Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını en fazla beş derse indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Azami öğrenim süresini tamamlayan tüm öğrencilere hiç almadıkları ve başarısız Ek sınav sonucunda başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı 6 ve daha üzeri olan öğrencilerin kaydı silinir.

 • Ek sınav hakkı kullanarak başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı 5 ve daha altı olması durumunda 3 yy ek süre verilir.

 • Ek sınav hakkı kullanmadan başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı 5 ve daha altı olması durumunda 4 yy ek süre verilir.

 • Ek sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir.

 • Ek sınava başvurulan dönemde ders seçimi yapılamaz.